Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A www.tancsicscipo.hu oldalon történő vásárlás során személyes adatokat adsz meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”), A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”), Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)  alapján kezelünk. Az előírásoknak megfelelően ez az adatvédelmi tájékoztató ismerteti a személyes adataid kezelését, jogaid gyakorlásának lehetőségeit.

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a Táncsics-Cipő Kft. (székhely: 9022 Győr, Móricz Zs. rkp. 6-8 1/17, cégjegyzékszám: 08-09-017229, nyilvántartó hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság, adószám: 14539705-2-08) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A Táncsics-Cipő Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.tancsicscipo.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Érintettek) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Érintettek a Honlap használata során az adatai megodásakor elfogadhatja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. Az adatok megadása önkéntes. Nem vagy köteles megadni a személyes adataid, de azok hiányában sajnos nem tudsz vásárolni a Honlapunkon.

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE:

Név: Táncsics-Cipő Kft.
Székhely: 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8. 1.em. 17.
Levelezési és postacím: 9021 Győr, Baross G. u. 8.
Cégjegyzékszám: Cg.08-09-017229
A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróságnál bejegyezve.
Adószám: 14539705-2-08
Közösségi adószám: HU14539705
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-63499/2013.
Iparkamarai regisztrációs szám: GY14539705
E-mail: [email protected]
Szerver, tárhely: Elin.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft., 9024 Győr, Déry T. u. 11., e-mail: [email protected]

3. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

A kezelt adatokAdatkezelési célAz adatkezelés időtartamaAz adatkezelés jogalapja
Regisztráció a honlaponAlapadatok:kötelező: e-mail cím, felhasználónév, megjelenített név Számlázási cím(ek):kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)nem kötelező: adószám Szállítási cím(ek):kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám)Felhasználó által megadott jelszó (titkosítva tárolva) online termékértékesítés,a vásárlás és a fizetés dokumentálása,a számviteli kötelezettség teljesítése,a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás,a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése. a szerződés teljesítéséig,
az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.A hozzájárulást a [email protected]e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
 online termékértékesítés  esetén az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjána vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és  az Áfa tv. 169.§ alapjána felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése során
az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapjánaz online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése esetén jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján
 E-mailes, telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése során megadott személyes adatoke-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz emailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.A https://www.tancsicscipo.hu/kapcsolat linken található kapcsolat-felvételre érkező ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. Az emailen történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval. az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában
az Adatkezelő az ügyfélszolgálathoz e-mailen beérkezett kérés Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak az ügy Adatkezelőhöz történő megérkezésének napját  követő 8 év múlva törli.A hozzájárulást a [email protected]e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Az ügyfélszolgálati tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
 Panaszkezelés során megadott személyes adatok:a) a fogyasztó neve, lakcíme,b) a panasz előterjesztésének ideje, módja,c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,d) az Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,e) a fogyasztó aláírása (kivéve ha e-mailen, vagy telefonon terjesztették elő a panaszt),f) a jegyzőkönyv felvételének ideje, A https://www.tancsicscipo.hu/kapcsolat linken található kapcsolat-felvételre érkező panasz körülményeinek kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonos ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása, vagy a panaszkönyvbe  tett bejegyzés dokumentálása  annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni
Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a panaszbejelentés megtételét követő 8 év múlva törli.
 A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok  kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján,  jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.
 Az alábbi Facebook oldalon megadott személyes adatok:Kommentek és üzenetek a Táncsics Gyermekcipő Facebook oldalon: https://www.facebook.com/tancsicscipo/A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni az adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.) Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Az adatkezeléshez hozzájárulást az Érintettek az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott a hírlevélre, akkor hírlevél küldés érdekében használja fel.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintettek jogainak védelme.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e bekezdésben leírt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az t az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Érintett személyes adatainak kezelése a www.tancsicscipo.hu oldalra történő regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az Érintett a regisztráció törlését, adatainak módosítását bármikor kérheti az [email protected] e-mail címen, az Adatkezelő 7 napon belül köteles módosítani vagy törölni az adatokat. A regisztrációt az Érintett bármikor saját maga is törölheti, a Fiókom menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. Az Érintett személyes adatait az Érintett is bármikor módosíthatja, bejelentkezés után a Fiókom menüpontra kattintva.

A Táncsics-Cipő Kft. viszont nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály kötelezi. (pl. a számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség). 

A hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről leiratkozásig tart.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás kivételével, melyet automatikusan felülír  a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A megadott és technikai adatokat az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, kivéve abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges. (A Magyar Postának, DPD Futárszolgálatnak, Csomagküldő.hu futárszolgálatoknak adatokat adunk át a szállítás sikeressége érdekében, mint pl. az Érintett nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint Online fizetés esetén a Barion Payment Zrt. részére, amennyiben bankkártyával vagy Barion egyenleggel fizeti ki a rendelése összegét)

A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, online fizetést lebonyolító szolgáltató, könyvelő) vesz igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, de azok mindent megtesznek a személyes adatok védelméért.

A Szolgáltatón kívüli adatfeldolgozók:

Futárszolgálati tevékenység: Magyar Posta Zrt.,1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzék-szám: 01-10-042463, www.posta.hu

Futárszolgálati tevékenység: DPD Hungária Kft., 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b, Cégjegyzék-szám: 01-09-888141, www.dpd.com/hu

Futárszolgálati tevékenység: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Cégjegyzék szám: 13-09-111755, https://gls-group.eu/HU/hu/home

Futárszolgálati tevékenység: Csomagküldő.hu Kft., 1031 Budapest, Vízimolnár utca 10. 6/54. , Cégjegyzék-szám: Cg. 01-09-202186, www.csomagkuldo.hu

Offline fizetési szolgáltató: Six Payment Services (Europe) S.A., Luxembourg, 3565 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippmann, Cégjegyzék-szám: B 144087, www.six-payment-services.com

Online fizetési szolgáltató: Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-048552,www.barion.com/hu

Könyvelés: Dr. Steixnerné Biczó Ildikó Éva, 9023 Győr, Csaba utca 16., regisztrációs száma: 151551

6.1 Adatbiztonság:

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

6.2 Webanalitika, technikai adatok:

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) webanalitikai szolgáltatását.

A Honlap böngészése közben technikai adatokat gyűjtünk az Érintettről, mint például az Érintett IP címe, használt operációs rendszer, böngésző, egyéb analitikai adatok. Az így nyert adatokhoz az Érintett nem, csak a Szolgáltató fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az Érintett személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében valamint statisztikai célokra használja fel. Ezeket az adatokat személyes azonosításra nem tudja és nem is használja fel a Szolgáltató.

Regisztráció során kötelezően megadandó adatok:
felhasználónév, jelszó, e-mail cím, teljes név, számlázási cím, szállítási cím, mobiltelefonszám. Az Érintett a regisztráció során, illetve azt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

Cookiek (sütik):
A weboldalunk cookiekat (sütiket) használ, melyek szükségesek a felhasználói élmény fokozása érdekében. A Weboldal látogatásakor a Szolgáltató egy vagy több cookie-t (egy karaktersorozatot tartalmazo kis fájlt) küld az Érintett számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A weboldal használatával az Érintett hozzájárulhat a sütik használatához. Amennyiben nem kívánja a sütiket engedélyezni, úgy a böngészőjében letilthatja azokat. Ebben az esetben a honlap funkciói csak részben érhetőek el. Sütiket használunk: a kívánságlistákhoz, az utoljára megtekintett termékekhez vagy a kosárhoz.

Harmadik féltől (Google, Facebook) származó sütik: Az Érintett szokásaival, meglátogatott oldalakkal kapcsolatosan gyűjt információkat. Ezeket elemzésekhez, statisztikákhoz, vagy hirdetések teljesítményének mérésére használjuk fel. Az Érintett személyére ezekből nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében használja fel.

A harmadik féltől származó sütikhez tartozó adatvédelmi irányelveket a szolgáltatók weboldalán olvashatja el: 

Google adatvédelmi irányelvek
Facebook adatvédelmi irányelvek

A legtöbb böngésző menüsorában található “Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozólag, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Egyéb célú adatkezelés:

A telefonos beszélgetéseket nem rögzítjük. Amennyiben a hívó fél telefonszámát kijelzi a készülékünk, azt bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. A híváselőzményeket a Szolgáltató telefonja 30 napig megőrzi, ezt követően automatikusan törlődnek (a hívó fél száma, a hívás időpontja és ideje).

Adataid a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően te ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

7. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c)  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

8. ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Az Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 9021 Győr, Baross G. u. 8. – Táncsics-Cipő Kft.

E-mail: [email protected]

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni. Egyes adatokat az Érintett a Honlapon maga helyesbítheti, egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, melyeket a Szolgáltató a szükséges időtartamig megőriz. (pl. számviteli szabályozás)

Az Érintett továbbá kérheti adatainak zárolását. A Szolgáltató maga zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről z Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekeit nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást:

a. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni,

b. döntést hozni, és

c. döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Szolgáltató az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

1. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2. Panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: [email protected]

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során az Érintettek által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az Érintett által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Érintett hozzájárulásával küldött hírleveleket.

A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban 
– az Érintett azonosítását,
– a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére, melyről az Érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelési Tájékoztató keretein belül. Természetesen abban az esetben, ha a Szolgáltató ezt a gyakorlatot követi és nem csak a honlapon helyez el egy tájékoztatót a módosításról.

10. HÍRLEVÉL

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse; hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet; ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje; hírlevélről való leiratkozás biztosítása és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül. A leiratkozás lehetőségének biztosítása kötelező a Szolgáltató részéről. Ebben az esetben Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges. (Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy akár a Szolgáltatónak küldött email segítségével). Hírlevél küldés NAIH nyilvántartási száma: NAIH-111759/2017.

11. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA

A regisztrációval vagy a törzsvásárlói kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat – beleérve személyes adatait is – a Táncsics-Cipő Kft. elektronikus és papír alapú nyilvántartásába felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Törzsvásárlói kártya Rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, illetve a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről. Az adatokat a Táncsics-Cipő Kft. bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

A Törzsvásárlói kártya jogosultja jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges. A hűségprogram NAIH nyilvántartási száma: NAIH-111760/2017

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintettek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Mindent megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát továbbá, hogy minden olyan harmadik felet akiknek adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintetteknek el kell fogadnia a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a következő linken .pdf formátumban letölthető: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat letöltése

Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat hatálybalépésének ideje: 2019.06.30.